Właściciel: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA) 
C.I.F.: A15005499
wpisany do rejestru el Registro Mercantil de A Coruña, Hoja SC-3085 Tomo 951 Folio 142 

Carretera Nacional 550 km 57
E 15707 Santiago de Compostela
España Tel.: +34 981 050 000
Fax: +34 981 050 700 
finsa@finsa.es

Polityka prywatności

Użytkownicy wyrażają zgodę, by ich dane zostały zachowane w katalogu danych osobowych, którego właścicielem jest FINANCIERA MADERERA, S.A. gromadzone jedynie w celach własnych, dla których tworzona jest baza i o których zostaną Państwo poinformowani w momencie przekazywania danych. 

Jako odpowiedzialny za bazę danych o charakterze osobistym FINANCIERA MADERERA, S.A. zapewnia o przestrzeganiu ustawy organicznej nr 15/1999 z 13 grudnia 1999 o ochronie danych osobowych (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal). Również dane o charakterze osobistym, które mogą byż przekazane za pośrednictwem tej strony internetowej, mogą być włączone do podobnych katalogów w przedsiębiorstwach wchodzących w skład Grupy FINSA, i do których mają Państwo dostęp przez stronę www.finsa.es. W tym celu zwracamy się o wcześniejszą zgodę przy wypełnianiu jakiegokolwiek formularza. 
Właściciel danych w każdym momencie może skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, usuniecia bądź wyrażenia pisemnego sprzeciwu do Administratora Danych w FINANCIERA MADERERA, S.A., Ctra. N-550, km. 57, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych (warstwa 1)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawą organiczną w sprawie ochrony danych osobowych (LOPDCP, 15 / 99), Regulacją rozwoju LOPDCP (Dekret królewski, 1720/2007 z 21 grudnia), podajemy następujące informacje, które powinien/powinna Pan/Pani przeczytać przed autoryzowaniem przetwarzania Pana/Pani danych:

Administrator danych osobowych:FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). (Numer podatkowy A15005499)
Cele przetwarzania danych:Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: Zarządzanie danymi kontaktów biznesowych i potencjalnych klientów. Reklamy i komercyjne poszukiwania.
Legitymizacja: Wyraźna zgoda zainteresowanej strony.
Odbiorcy: Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom wysyłającym komunikację i zarządzającym sieciami społecznościowymi. Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności.
Prawa:Ma Pan/Pani prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych, a także możliwość skorzystania z innych praw, zgodnie z wyjaśnieniem w dodatkowych informacjach.
Może Pan/Pani sprawdzić dodatkowe informacje, wyszczególnione w warunkach na odwrocie, a także w Polityce ochrony danych, która znajduje się na stronie: http://www.finsa.com/privacidad

Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

☐ Zainteresowana strona wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z dostarczonymi informacjami i warunkami określonymi w Polityce ochrony danych. Ponadto oświadcza, że podane dane są dokładne i prawdziwe oraz zobowiązuje się do pisemnego informowania o wszelkich zmianach lub modyfikacjach w nich występujących.

Zainteresowana strona deklaruje, że ma ponad 14 lat.

Informacja prawna:

Informacje o właścicielu strony (domeny):

Adres URL [strona internetowa: http://www.finsa.com] (dalej strony internetowe) to domeny zarejestrowane przez FINANCIERA MADERERA S.A.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, dana strona internetowa jest własnością:

 • Nazwa firmy: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Spółka macierzysta Grupy Spółek: GRUPO FINSA
 • NIF: A15005499
 • Zarejestrowana w rejestrze handlowym A Coruña, arkusz SC-3085 tom 951 folio 142
 • Siedziba: Autostrada krajowa 550 km 57. E 15707 – Santiago de Compostela. Hiszpania
 • E-mail: finsa@finsa.es
 • Telefon: +34 981 050 000 / Fax.: +34 981 050 700

Ta strona ma charakter informacyjny w celu ułatwienia znajomości produktów i usług, oferowanych ogółowi społeczeństwa. Dostęp do strony internetowej jest z zasady bezpłatny, bez uszczerbku dla faktu, że zamawianie produktów lub usług za pośrednictwem strony internetowej może być odpłatne.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać strony internetowej ani informacji na niej oferowanych do prowadzenia działań sprzecznych z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym, a także do przestrzegania warunków użytkowania ustalonych przez firmę.

Polityka ochrony danych osobowych FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawą organiczną w sprawie ochrony danych osobowych (LOPDCP, 15/99), Regulacją rozwoju LOPDCP (Dekret królewski, 1720/2007 z 21 grudnia), informujemy o Polityce ochrony danych osobowych, w zakresie, w którym odnosi się ona do przetwarzania danych osobowych, szczegółowo opisanym poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy, administrator danych decyduje, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe.

Do celów niniejszej Polityki ochrony danych administratorem danych osobowych jest:

 • Nazwa firmy: FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA). Spółka macierzysta Grupy Spółek: GRUPO FINSA
 • NIF: A15005499
 • Siedziba: Autostrada krajowa 550 km 57. E 15707 – Santiago de Compostela. Hiszpania
 • E-mail: finsa@finsa.es
 • Telefon: +34 981 050 000
 • Inspektor ochrony danych:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je chronimy?

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe, które są objaśnione w każdym rodzaju przetwarzania i które zależą od różnych usług, o które Pan/Pani wnioskuje, lub relacji umownej, którą Pan/Pani utrzymuje z naszym podmiotem.

Nasza organizacja zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych.

Pan/Pani gwarantuje i odpowiada w każdym przypadku za prawdziwość, dokładność, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych i zobowiązuje się do ich należytej aktualizacji.

Przetwarzanie danych w ramach „Koordynacji działań biznesowych”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dowód osobisty, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, podpis, zdjęcie.
 • Dane dotyczące cech osobowych: płeć, stan cywilny, narodowość, wiek, data i miejsce urodzenia oraz dane rodzinne.
 • Dane naukowe i zawodowe: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, w celu zapobiegania ryzyka zawodowego i koordynacji działań biznesowych z pracownikami firm pomocniczych.

Podane dane osobowe będą przechowywane w trakcie utrzymywania stosunku pracy. Jeśli po zakończeniu stosunku pracy postanowi Pan/Pani anulować swoje dane osobowe, będą one przechowywane do momentu upłynięcia terminów określonych przez przepisy dotyczące rachunkowości, podatków i pracy, a po upływie tych terminów Pana/Pani dane zostaną usunięte z naszego systemu.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest wypełnienie warunków umowy o pracę, a także wypełnienie prawnego obowiązku administratora danych.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom outsourcingowym, koordynującym działania biznesowe w celu weryfikacji danych.

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi, z wyjątkiem tych, które są niezbędne organom publicznym z powodu obowiązku prawnego.

Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności, za pośrednictwem procesora danych, Google (Gsuite).

Przetwarzanie danych „Kandydatów do pracy”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dowód osobisty, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie.
 • Dane dotyczące cech osobowych: płeć, stan cywilny, narodowość, wiek, data i miejsce urodzenia.
 • Dane naukowe i zawodowe: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, przetwarzamy w celu zarządzania procesami zatrudniania w firmie.

Podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki zainteresowana strona nie wycofa zgody, aby kontynuować przechowywanie jej życiorysu na potrzeby przyszłych procesów selekcji. W każdym razie życiorysy zostaną usunięte po upływie roku od ich wysłania.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda, o którą jest Pan/Pani proszony/proszona.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane firmom z grupy FINSA:

 • FINANCIERA MADERERA, S.A. ……………………………………..     A-15005499
 • FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A……..     A-28141224
 • DECOTEC PRINTING, S.A. ……………………………………………      A-60886702
 • COGENERACION DEL NOROESTE, S.L. …………………………..      B-15761612
 • PROTECCION Y INTEGRIDAD, S.A. ………………………………..      A-15210412

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi.

Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności, za pośrednictwem procesora danych, Google (Gsuite).

Przetwarzanie danych „Klientów i dostawców”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dowód osobisty, adres, telefon, adres e-mail.
 • Dane finansowe: rachunek bankowy, dane karty kredytowej.
 • Dane naukowe i zawodowe: zawód, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje.
 • Dane związane z transakcjami: dostarczone produkty i usługi.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje w celu zarządzania danymi klientów i dostawców firmy, w celu utrzymania relacji handlowych, prowadzenia rachunkowości, zarządzania administracyjnego i fakturowania, a także wywiązania się ze zobowiązań podatkowych.

Przewidziano również cel reklamowy i komercyjnej działalności poszukiwawczej, na którą wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki utrzymywane będą stosunki handlowe. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani anulować swoje dane osobowe, mogą one być przechowywane w naszych bazach danych przez okres przewidziany przez prawo, aby być w stanie wywiązać się z obowiązków podatkowych i księgowych, i zostaną usunięte po tym, jak te warunki prawne lub te, które mają zastosowanie, przestaną obowiązywać.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest wykonanie umowy, a także wypełnienie prawnego obowiązku administratora danych.

Przekazywanie ofert i promocji, które mogą Pana/Pani zainteresować, opiera się na wyraźnej zgodzie, która jest wymagana.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane mogą być przekazywane firmom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych dla firmy FINSA w celu opracowania badań rynkowych i pozycjonowania handlowego.

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi, z wyjątkiem tych, które są niezbędne organom publicznym z powodu obowiązku prawnego.

Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności, za pośrednictwem procesora danych, Google (Gsuite i Could Platform).

Przetwarzanie danych w ramach „Działania w zakresie zarządzania transportem”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dowód osobisty, adres, telefon, adres e-mail.
 • Dane naukowe i zawodowe: zawód, stanowisko, stopnie.
 • Dane dotyczące geolokalizacji transportów naszych towarów, realizowanych tras, a także danych z tachografu.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe, które nam Pan/Pani przekazuje, przetwarzamy w celu zarządzania danymi przewoźników firmy oraz zarządzania logistyką i transportem, w taki sposób, aby Pan/Pani wiedział/wiedziała, gdzie znajdują się produkty, oraz aby móc szacować terminy dostawy i zarządzać logistyką.

Podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki utrzymywane będą stosunki handlowe. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani anulować swoje dane osobowe, mogą one być przechowywane w naszych bazach danych przez okres przewidziany przez prawo, aby być w stanie wywiązać się z obowiązków podatkowych i księgowych, i zostaną usunięte po tym, jak te warunki prawne lub te, które mają zastosowanie, przestaną obowiązywać.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych jest wykonanie umowy, a także wypełnienie prawnego obowiązku administratora danych. Może ją również stanowić zgoda zainteresowanej strony.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Dane mogą być przekazywane procesorowi danych dotyczących pozycjonowania.

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi, z wyjątkiem tych, które są niezbędne organom publicznym z powodu obowiązku prawnego.

Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności, za pośrednictwem procesora danych, Google (Gsuite).

Przetwarzanie danych „Kontaktów i potencjalnych klientów”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe, które przekazuje nam Pan/Pani w formularzu kontaktowym, przetwarzamy w celu zarządzania danymi kontaktów handlowych i potencjalnymi klientami.

Przewidziano również cel reklamowy i komercyjnej działalności poszukiwawczej, na którą wymagana jest wyraźna zgoda zainteresowanej strony.

Podane dane osobowe będą przechowywane, dopóki utrzymywane będą stosunki handlowe. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani anulować swoje dane osobowe, zostaną one usunięte z naszej bazy danych kontaktów.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyraźna zgoda, o którą jest Pan/Pani proszony/proszona.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Dane mogą być przesyłane do procesorów danych, którzy wykonują zadania związane z wysyłaniem komunikacji i zarządzaniem sieciami społecznościowymi.

Transfery międzynarodowe są dokonywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętych Tarczą Prywatności, za pośrednictwem procesora danych, Google (Gsuite).

Przetwarzanie danych dotyczących „Bezpieczeństwa”

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dowód osobisty, adres, telefon, podpis, zdjęcie/głos
 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów firmy poprzez rejestrowanie obrazów wideo (nadzór wideo).

Dane są również przetwarzane w celu zarządzania kontrolą dostępu.

Dane osobowe będą przechowywane co najwyżej w przewidzianych prawem terminach (jeden miesiąc).

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Pana/Pani danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zaspokojenie uzasadnionych interesów administratora danych.

 1. Do jakich adresatów będą przesyłane Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do PROINSA, podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych związanych z bezpieczeństwem, a także do firm instalujących i konserwujących usługi alarmowania i kontroli dostępu.

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi, z wyjątkiem tych, które są konieczne dla Sił Bezpieczeństwa i Korpusów ze względu na obowiązek prawny.

Nie zaplanowano międzynarodowych transferów danych osobowych.

Jakie są Pana/Pani prawa, kiedy przekazuje nam Pan/Pani swoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych ma Pan/Pani szereg praw związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. Korzystanie z tych praw będzie dla Pana/Pani bezpłatne, z wyjątkiem przypadków wysyłania bezzasadnych lub nadmiernych wniosków, szczególnie gdy się powtarzają.

Prawa te są następujące:

 1. Prawo do informacji: Ma Pan/Pani prawo do otrzymywania informacji w zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny sposób oraz jasnym i prostym językiem, na temat wykorzystania i przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 2. Prawo do dostępu: W każdej chwili ma Pan/Pani prawo poprosić nas o potwierdzenie, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, poprosić o dostęp do nich oraz o informacje na temat przetwarzania tych danych i uzyskać ich kopie. Kopia Pana/Pani danych osobowych, które udostępnimy, będzie bezpłatna, ale prośba o dodatkowe kopie może podlegać pobraniu rozsądnej kwoty na podstawie kosztów administracyjnych. Z naszej strony możemy poprosić Pana/Panią o potwierdzenie swojej tożsamości lub o więcej informacji, które są niezbędne do zarządzania Pana/Pani wnioskiem.
 3. Prawo do sprostowania: Ma Pan/Pani prawo żądać korekty niedokładnych, niezaktualizowanych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Pana/Pani. Może Pan/Pani również poprosić o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dodatkowe oświadczenie.
 4. Prawo do usunięcia: Ma Pan/Pani prawo zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych między innymi, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. To prawo nie jest jednak bezwzględne, a nasza organizacja będzie mogła nadal je odpowiednio blokować w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, co oznacza, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy kontynuować ich przetwarzania, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
  • zakwestionuje Pan/Pani dokładność danych w okresie, który pozwoli administratorowi to zweryfikować;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie zgadza się Pan/Pani na usunięcie danych, a zamiast tego żąda ograniczenia korzystania z nich;
  • nasz podmiot nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Pan/Pani potrzebuje ich do sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń;
  • sprzeciwił/sprzeciwiła się Pan/Pani przetwarzaniu danych, podczas gdy sprawdza się, czy uzasadnione powody przetwarzania danych przez nasz podmiot są nadrzędne względem Pańskich.
 6. Prawo do przenoszenia danych: Ma Pan/Pani prawo do przesłania danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie. Prawo to obowiązuje, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 7. Prawo do sprzeciwu: To prawo pozwala Panu/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, w tym przygotowaniu profili. Nie będzie Pan/Pani mógł/mogła skorzystać z Pana/Pani prawa tylko wtedy, gdy akredytujemy uzasadnione powody przetwarzania danych, formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń.
 8. Prawo do niepoddawania się automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu: Prawo to zezwala Panu/Pani nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na przygotowywaniu profili, które wytwarzają wspomniane decyzje lub skutki prawne lub wpływają na Pana/Panią w podobny sposób. O ile taka decyzja nie jest konieczna do wykonania umowy, jest dozwolona prawem lub opiera się na zgodzie.
 9. Prawo do wycofania zgody: W przypadkach, w których uzyskaliśmy Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z pewnymi czynnościami (na przykład w celu wysłania Panu/Pani informacji handlowych), może Pan/Pani ją wycofać w dowolnym momencie. W ten sposób przestaniemy wykonywać te konkretne działania, na które wcześniej wyraził/wyraziła Pan/Pani zgodę, chyba że istnieje inny powód, który uzasadnia ciągłość przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach. W takim przypadku powiadomimy Pana/Panią o tej sytuacji.
 10. Prawo do zgłoszenia roszczenia przed organem nadzorczym: Ma Pan/Pani prawo wystąpić z roszczeniem do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, C/Jorge Juan, 6, 28001 Madryt, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es) lub na stronie internetowej: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugrencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych praw, przesyłając nam powiadomienie na wskazany adres fizyczny lub adres e-mail, dołączając dokument potwierdzający Pana/Pani tożsamość i podając dane niezbędne do przetworzenia Pana/Pani wniosku.

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje o swoich prawach na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, www.agpd.es.

Warunki dostępu i korzystania z witryny

Dostęp do tej witryny jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika i obejmuje akceptowanie i zaznajomienie się z prawnymi ostrzeżeniami i warunkami w niej zawartymi. Użytkownik gwarantuje autentyczność i prawdziwość wszystkich danych, przekazywanych zarówno przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, jak i w każdym późniejszym czasie, odpowiadając za aktualizację dostarczonych informacji, w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niedokładność lub brak prawdziwości dostarczonych informacji.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które nasza firma oferuje za pośrednictwem swojego portalu oraz, w tym, ale nie wyłącznie, do nieużywania ich, aby:

 1. wziąć udział w nielegalnych działaniach lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym;
 2. rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, propagować terroryzm lub atakować prawa człowieka;
 3. spowodować uszkodzenie fizycznych i logicznych systemów nazwy firmy, tworzącej stronę internetową, jej dostawców lub stron trzecich, wprowadzać lub rozpowszechnić w sieci wirusy komputerów, inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione uszkodzenia;
 4. spróbować uzyskać dostęp i, w razie potrzeby, używać kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i opinii, które naruszają szacunek dla godności osoby, które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, skierowane przeciwko młodzieży lub dzieciom, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu, lub które, jej zdaniem, nie byłyby odpowiednie do publikacji.

W każdym razie firma nie będzie odpowiedzialna za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej organizacji. Korzystanie lub udzielanie dostępu do tej Witryny nie oznacza przyznania żadnych praw do znaków towarowych, nazw handlowych lub jakichkolwiek innych znaków wyróżniających w niej użytych.

W ramach terminu „Witryna” rozumie się, w tym, ale nie wyłącznie, dane, teksty, grafiki, obrazy, animacje, utwory muzyczne, filmy, dźwięki, rysunki, fotografie i inne elementy w niej zawarte oraz, ogólnie, wszystkie kreacje wyrażone za pomocą jakichkolwiek środków lub wsparcia, namacalne lub niematerialne, niezależnie od tego, czy podlegają one własności intelektualnej lub nie, zgodnie ze zmienionym tekstem ustawy o własności intelektualnej.

Pobieranie treści niniejszej Witryny do celów komercyjnych jest zabronione, więc użytkownik nie może wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, publicznie komunikować, cedować, przekształcać ani wykorzystywać zawartości tej Witryny w celach komercyjnych.

Ponadto na mocy postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej, całkowite lub częściowe powielanie zawartości tej witryny jest zabronione bez wyraźnej zgody autora i bez domniemania, że użytkownik uzyskał do niej dostęp.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Nasza firma jest zwolniona z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w następujących przypadkach, bez ograniczeń:

 • Ze względu na niemożliwość lub trudności z połączeniem z siecią komunikacyjną, za pośrednictwem której ta Witryna jest dostępna, niezależnie od rodzaju połączenia używanego przez użytkownika.
 • Za przerwę, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Witryny, jak również za dostępność i ciągłość działania witryny lub usług i/lub jej zawartości, gdy jest to spowodowane (i) przerwaniem usługi z powodu konserwacji technicznej strony internetowej (ii) lub znajduje się poza zakresem kontroli naszej firmy, nieważne czy bezpośrednio lub pośrednio od niej zależy.
 • Jakość i szybkości dostępu do strony oraz warunki techniczne, które musi spełnić użytkownik, aby móc uzyskać dostęp do witryny, jej usług i/lub treści.

Modyfikacja warunków użytkowania

Obecne ogólne i szczególne warunki, które mogą zostać ustanowione, oraz sformułowania, które cały czas obowiązują, mają czas nieokreślony i będą obowiązywać, dopóki portal będzie aktywny. W każdym przypadku firma zastrzega sobie jednostronne prawo do modyfikowania warunków dostępu do nich, a także ich treści.

Osoba korzystająca z witryny akceptuje i zgadza się przestrzegać następujących warunków użytkowania: Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i informacji oferowanych na stronie internetowej w takiej formie, w jakiej są prezentowane, bez modyfikowania treści i do wyłącznego użytku, bez możliwości przekazania dostępu w jakikolwiek sposób lub powiadomienia o nim nikogo i jest zobowiązany używać treści we własnym i wyłącznym interesie, w sposób zgodny z ich charakterem. Użytkownik zgadza się używać swoich kodów dostępu (nazwy użytkownika i hasła) do wyłącznego użytku ich właściciela, a opieka nad nimi, zachowanie poufności i prawidłowe korzystanie przez niego należą do jego wyłącznej odpowiedzialności. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, więc użytkownik zobowiązuje się do przeglądania niniejszych Ogólnych warunków każdorazowo, gdy wejdzie na stronę internetową. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które może spowodować użytkownik lub osoby trzecie w wyniku korzystania przez inne osoby z hasła użytkownika, zarówno po poinformowaniu, jak i bez takiej wiedzy. Korzystanie z Usług i Treści witryny jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkowników.

Użytkownicy są świadomi i akceptują dobrowolnie, że korzystanie ze Strony, Usług i Zawartości odbywa się w każdym przypadku na ich wyłączną odpowiedzialność.

W szczególności nasza firma nie gwarantuje ciągłości, dostępności i przydatności strony internetowej, jej usług i treści. W związku z tym nie reaguje na ewentualne szkody, które mogłyby powstać dla użytkowników.

Nasza firma nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym użytkowników, dokumentach elektronicznych lub przechowywanych w nich plikach. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać dla użytkowników.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne warunki korzystania z Witryny podlegają prawu hiszpańskiemu.

Strony, wyraźnie zrzekając się swojej jurysdykcji, poddają się rozstrzygnięciu wszelkich sporów, które mogą wyniknąć, sądom i trybunałom w Santiago de Compostela.

Internetowe postępowanie sądowe

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym internetowego rozstrzygania sporów (Art. 14.1 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013), informujemy, że Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów, która jest do Państwa dyspozycji pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/”

Polityka plików cookie